Recuperare parola


Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei


Beniuga Marius Constantin
(bursa doctorala)
25-05-2022 14:02

Pescaru Cristina-Maria
(bursa doctorala)
31-12-2020 18:01

Sorică Elena
(bursa doctorala)
18-01-2020 21:33 

Obiectivul general al proiectului

“SOCERT. Societatea cunoasterii, dinamism prin cercetare” este îmbunatatirea programelor de cercetare doctorală şi postdoctorală prin sprijinirea colaborării dintre universităţi şi institute de cercetare, precum şi dezvoltarea resurselor umane din cercetare, în special prin acordarea de sprijin financiar pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat în vederea creşterii motivaţiei pentru dezvoltarea unei cariere în cercetare şi asigurarea debutului în cariera de cercetător, inclusiv prin participarea în echipe mixte (doctoranzi, cercetători postdoctorat). Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung prin selectia doctoranzilor si a cercetatorilor postdoctoranzi pe baza unor criterii specifice legate de relevanţa temei de cercetare, sprijinirea financiara si monitorizarea intensiva in perioada de implementare privind intarirea capacitatii de publicare stiintifica, diversificarea formelor de pregatire si dezvoltarea cooperarii si a mobilitatilor transnationale.

Activitatea I.

MANAGEMENT GENERAL SI MONITORIZARE cuprinde urmatoarele subactivitati:

1. Managementul general al proiectului: gestionare contract de finantare si anexe, constituirea si coordonarea echipelor de implementare, comunicare cu autoritatea de management, organizarea si coordonarea actiunilor in implementare, valorificarea eficienta a resurselor umane, financiare și materiale ale proiectului.

2. Monitorizarea proiectului: elaborare procedura asigurare monitorizare si control in proiect, asigurarea calitatii in implementarea proiectului, asigurare atingere rezultate si indicatori propusi, realizarea unei executii bugerate riguroase, elaborare si depunere rapoarte tehnico-financiare, monitorizarea parteneriatului in proiect.

Durata de implementare: lună de demarare-LUNA 1, lună de încheiere LUNA 18.

Activitatea I. MANAGEMENT GENERAL SI MONITORIZARE este corelata concret la subsectiunea “Graficul activitatilor proiectului” cu resursele umane proprii, resursele materiale existente si cele necesare a fi achizitionate, rezultatele anticipate si indicatorii aferenti.

Activitatea II.

ACHIZITII PUBLICE cuprinde urmatoarele subactivitati:

1. Pregatirea achizitiilor: inventarierea resurselor necesare, planificarea achizitiilor-actualizare anexe instructiuni AM POSDRU, definirea specificatiilor tehnice si a termenilor de referinta in acord cu necesitatile din proiect

2. Derularea achizitiilor: analiza legislatiei nationale in vigoare, analiza regulilor specifice de publicitate, stabilirea calendarului fiecarei achizitii, centralizarea, verificarea si publicarea documentatiei, centralizarea si arhivarea dosarului complet per achizitie, receptionarea si darea in consum, emiterea de comenzi, urmarirea derularii contractelor si a termenelor de garantie Durata de implementare: lună de demarare-LUNA 1, lună de încheiere LUNA 18.

Activitatea II. ACHIZITII PUBLICE este corelata concret la subsectiunea “Graficul activitatilor proiectului” cu resursele umane proprii, resursele materiale existente si cele necesare a fi achizitionate, rezultatele anticipate si indicatorii aferenti.

Activitatea III.

ACTIVITATI DE INFORMARE SI COMUNICARE cuprinde urmatoarele subactivitati:

1. Activitati de informare pentru proiect: organizarea si realizarea conferintelor de presa, asigurarea prezentei presei la evenimente, monitorizarea aparitiilor in presa post-eveniment

2. Activitati de comunicare: elaborarea si transmiterea de comunicate de presa de final de etapa, pregatirea agendelor si invitatiilor pentru fiecare eveniment organizat, convocarea participantilor, dezvoltarea unei pagini web si actualizarea informatiilor

Durata de implementare: lună de demarare-LUNA 1, lună de încheiere LUNA 18.

Activitatea III. ACTIVITATI DE INFORMARE SI COMUNICARE este corelata concret la “Graficul activitatilor proiectului” cu resursele umane proprii, resursele materiale existente si cele necesare a fi achizitionate, rezultatele anticipate si indicatorii aferenti.

Activitatea IV.

SELECŢIE, SPRIJIN FINANCIAR SI MONITORIZARE GRUP TINTA cuprinde urmatoarele subactivitati:

1. Selectie si sprijin financiar pentru doctoranzi: selecţie, plata burse lunare, plata supliment bursa stagii de mobilitate, participare la conferinte/seminarii stiintifice, acordarea de premii

2. Selectia si sprijinirea cercetatorilor post-doctoranzi: selectie, plata burse lunare, participare la conferinte/seminarii stiintifice, acordarea de premii

3. Activitati de tutorat si indrumare: indrumare doctoranzi, rapoarte de cercetare, tutorat cercetatori post-doctoranzi, rapoarte de cercetare

4. Monitorizare rezultate sprijin financiar: evaluare rapoarte cercetare stiintifica, evaluare rapoarte mobilitati transnationale

Durata de implementare: lună de demarare-LUNA 1, lună de încheiere LUNA 18.

Activitatea IV. SELECŢIE, SPRIJIN FINANCIAR SI MONITORIZARE GRUP TINTA este corelata concret in subsectiunea “Graficul activitatilor proiectului” cu resursele umane proprii, resursele materiale existente si cele necesare a fi achizitionate, rezultatele anticipate si indicatorii aferenti.

Activitatea V.

PARTENERIATE ŞI COOPERARE cuprinde urmatoarele subactivitati:

1. Crearea şi dezvoltarea de reţele: parteneriate intre universitati, retele universitati-centre/institute de cercetare la nivel regional/national

2. Elaborarea de proceduri specifice de colaborare: transfer de informatii, crearea şi utilizarea de baze de date, extinderea retelelor (inclusiv retele virtuale), etc.

3. Gestionare parteneriat proiect: negocierea clauzelor si gestionarea acordului de parteneriat, programare actiuni parteneri, monitorizare resurse parteneri

4. Activitati inovatoare transnationale: sustinere caracter interdisciplinar prin implicarea in echipe mixte doctoranzi-post doctoranzi in pregatirea si derularea stagiilor de mobilitate

Durata de implementare: lună de demarare-LUNA 1, lună de încheiere LUNA 18.

Activitatea V. PARTENERIATE ŞI COOPERARE este corelata concret la “Graficul activitatilor proiectului” cu resursele umane proprii, resursele materiale existente si cele necesare a fi achizitionate, rezultatele anticipate si indicatorii aferenti.

Activitatea VI.

DIVERSIFICARE FORME PREGATIRE PENTRU GRUPUL TINTA cuprinde urmatoarele subactivitati:

1. Sesiuni specifice pe teme ca: egalitatea de gen si de sanse, dezvoltarea durabila si protectia mediului

2. Sesiuni informare privind intarirea capacitatii de publicare stiintifica: managementul cercetarii si autorat stiintific

3. Diversificarea formelor de pregatire pentru doctoranzi și cercetatori post-doctoranzi: organizarea de cursuri/prelegeri pentru dezvoltarea abilitatilor manageriale, implementarea instrumentelor software de tipul management de proiect/analiza cantitativa.

Durata de implementare: lună de demarare-LUNA 4, lună de încheiere LUNA 17.

Rezultatele anticipate sunt prezentate mai jos, corelate cu obiectivele specifice si cu activitatile mentionate in cadrul subsectiunii „Activitatile proiectului”. Corelarea rezultatelor anticipate cu indicatorii de realizare imediată (output) si cu indicatorii de rezultat (result) specificati in cadrul sectiunii „Indicatori” este realizata la subsectiunea “Graficul activitatilor proiectului”.

Obiectivul specific 1 este pregatirea si realizarea efectiva a activitatilor de management si monitorizare, prin urmarirea cat mai fidela a planului de implementare, utilizarea eficientă a fondurilor si atingerea rezultatelor propuse, cu respectarea principiilor egalitatii de sanse si pe cele ale unui management financiar riguros.

Obiectivul specific 1 se atinge prin implementarea activitatii I. MANAGEMENT GENERAL SI MONITORIZARE si are urmatoarele rezultate anticipate: o procedura de asigurare a monitorizarii si controlului in proiect, 3 dosare resurse umane arhivate corespunzator la parteneri, aproximativ 6 dosare raportari tehnico-financiare arhivate corespunzator, rapoarte audit.

Obiectivul specific 2 este pregatirea si derularea efectiva a achizitiilor din proiect, in timp util, avand in vedere utilizarea eficienta a fondurilor, respectarea legislatiei nationale in vigoare si a instructiunilor emise de AM/OI si/sau alte organisme abilitate, inclusiv cele mai bune practici in domeniu.

Obiectivul specific 2 se atinge prin implementarea activitatii II. ACHIZITII PUBLICE si are urmatoarele rezultate anticipate: inventar resurse necesare, planul achizitiilor-anexa instructiune AM POSDRU, dosare achizitii centralizate si arhivate S, dosare achizitii centralizate si arhivate la parteneri. Produse S: calculatoare tip desktop-1 buc, laptopuri-4 buc, aparatura foto-1 buc, videoproiector-1 buc, copiator-1 buc, aparat aer conditionat-1 buc, mobilier-1 set, licente software-management proiect/analiza cantitativa-2 buc, materiale de natura obiectelor de inventar; materiale consumabile. Produse P1 si P2: materiale de natura obiectelor de inventar, laptopuri-2 buc, licente software-1 buc, materiale consumabile.

Obiectivul specific 3 este pregatirea si realizarea efectiva a activitatilor de informare si comunicare, organizand 2 conferinte de presa si asigurand o comunicare constanta cu participantii din proiect si mediul socio-economic, inclusiv prin actualizarea paginii web a proiectului, emiterea de comunicate de presa la final de etapa si transmiterea invitatiilor pentru fiecare din cele minim 9 evenimente organizate.

Obiectivul specific 3 se atinge prin implementarea activitatii III. ACTIVITATI DE INFORMARE SI COMUNICARE si are urmatoarele rezultate anticipate: 2 conferinte de presa pregatire si organizate, 6 comunicate de presa, minim 6 aparitii in presa scrisa si on-line, la nivel national, o pagina web dezvoltata pentru proiect, minim 9 invitatii, materiale de informare.

Obiectivul specific 4 este selecţia a 165 doctoranzi şi cercetatori postdoctoranzi pe baza unor criterii specifice legate de relevanţa temei de cercetare, sprijinirea financiara si monitorizarea in vederea intaririi capacitatii de publicare stiintifica, cresterea numarului de participari la conferinte/seminarii internationale si a numarului de articole stiintifice prezentate/publicate, inclusiv efectuarea de stagii de mobilitate transnationala de catre doctoranzi in anul 2 sau 3 al ciclului de studii universitare de doctorat.

Obiectivul specific 4 se atinge prin implementarea activitatii IV. SELECŢIE, SPRIJIN FINANCIAR SI MONITORIZARE GRUP TINTA si are urmatoarele rezultate anticipate: 3 universitati si centre de cercetare sprijinite, cel putin 165 dosare de selectie, cel putin 165 rapoarte de selectie, 165 contracte de studii cu bursa, cel putin 1540 documente care atesta activitatea de cercetare, o metodologie privind mobilitatile si raportarile, aproximativ 50 rapoarte de stagii, cel putin 220 dovezi privind prezentarea si/sau publicarea de lucrari, 330 rapoarte de cercetare intermediare si finale pentru doctoranzi evaluate, 275 rapoarte cercetare intermediare si finale pentru post-doctoranzi evaluate, aproximativ 50 de rapoarte mobilitati transnationale evaluate.

Obiectivul specific 5 este consolidarea parteneriatului in proiect, crearea şi dezvoltarea de reţele virtuale si parteneriate intre universitati si centre-institute de cercetare la nivel regional/national, precum si dezvoltarea cooperarii transnationale si a mobilitatilor in baza unor proceduri specifice de colaborare.

Obiectivul specific 5 se atinge prin implementarea activitatii V. PARTENERIATE ŞI COOPERARE si are urmatoarele rezultate anticipate: 1 parteneriat consolidat intre 3 universitati si centre de cercetare sprijinite, o metodologie privind acordurile de mobilitate, aproximativ 50 acorduri stagii mobilitate, minim 20 echipe mixte doctoranzi-post-doctoranzi, 3 proceduri specifice de colaborare, cel putin 5 retele nationale dezvoltate.

Obiectivul specific 6 este abordarea integrata a bunelor practici prin organizarea a 3 serii de evenimente pentru grupul tinta la fiecare partener, care sa diversifice formele de pregatire pe teme orizontale, intarirea capacitatii de publicare stiintifica si dezvoltarea abilitatilor manageriale, inclusiv prin impementarea de instrumente software specifice.

Obiectivul specific 6 se atinge prin implementarea activitatii VI. DIVERSIFICARE FORME PREGATIRE PENTRU GRUPUL TINTA si are urmatoarele rezultate anticipate: o serie de 9 sesiuni informare/cursuri-prelegeri specifice; cel putin 1 instrument software implementat.

Obiectivele specifice

Obiectivul general al POSDRU este sustinut de proiectul “SOCERT. Societatea cunoasterii, dinamism prin cercetare” prin stimularea dezvoltarii capitalului uman si prin asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna si flexibila pentru 165 de doctoranzi si post-doctoranzi. Obiectivele specifice ale proiectului sunt in conformitate cu urmatoarele obiective operationale specificate în Documentul Cadru de Implementare:

• sprijinirea dezvoltării resurselor umane în cercetare, dezvoltare şi inovare prin programe doctorale şi programe de instruire mai bune;

• îmbunătăţirea participării, creşterea atractivităţii şi motivaţiei pentru cariera în cercetare prin sprijinirea doctoranzilor şi prin creşterea implicării în activitatea de cercetare post-doctorală;

• îmbunătăţirea programelor doctorale şi post-doctorale;

• dezvoltarea şcolilor doctorale şi reţelelor între universităţi, centre de cercetare, inclusiv organizarea şi managementul lor;

• sprijinirea colaborării dintre universităţi, centre de cercetare.

Proiectul contribuie direct la atingerea obiectivelor specifice aferente acestui apel de propuneri de proiecte: imbunătăţirea participării, creşterea atractivităţii şi motivaţiei pentru cariera în cercetare prin sprijinirea doctoranzilor şi cercetătorilor pentru creşterea implicării în activitatea de cercetare; sprijinirea colaborării dintre universităţi si centre de cercetare. Astfel, obiectivele specifice corespunzatoare activitatilor planificate in proiectul “SOCERT. Societatea cunoasterii, dinamism prin cercetare” sunt:

Obiectivul specific 1 este pregatirea si realizarea efectiva a activitatilor de management si monitorizare, prin urmarirea cat mai fidela a planului de implementare, utilizarea eficientă a fondurilor si atingerea rezultatelor propuse, cu respectarea principiilor egalitatii de sanse si pe cele ale unui management financiar riguros.

Obiectivul specific 2 este pregatirea si derularea efectiva a achizitiilor din proiect, in timp util, avand in vedere utilizarea eficienta a fondurilor, respectarea legislatiei nationale in vigoare si a instructiunilor emise de AM/OI si/sau alte organisme abilitate, inclusiv cele mai bune practici in domeniu.

Obiectivul specific 3 este pregatirea si realizarea efectiva a activitatilor de informare si comunicare, organizand 2 conferinte de presa si asigurand o comunicare constanta cu participantii din proiect si mediul socio-economic, inclusiv prin actualizarea paginii web a proiectului, emiterea de comunicate de presa la final de etapa si transmiterea invitatiilor pentru fiecare din cele minim 9 evenimente organizate.

Obiectivul specific 4 este selecţia a 165 doctoranzi şi cercetatori postdoctoranzi pe baza unor criterii specifice legate de relevanţa temei de cercetare, sprijinirea financiara si monitorizarea in vederea intaririi capacitatii de publicare stiintifica, cresterea numarului de participari la conferinte/seminarii internationale si a numarului de articole stiintifice prezentate/publicate, inclusiv efectuarea de stagii de mobilitate transnationala de catre doctoranzi in anul 2 sau 3 al ciclului de studii universitare de doctorat.

Obiectivul specific 5 este consolidarea parteneriatului in proiect, crearea şi dezvoltarea de reţele virtuale si parteneriate intre universitati si centre-institute de cercetare la nivel regional/national, precum si dezvoltarea cooperarii transnationale si a mobilitatilor in baza unor proceduri specifice de colaborare.

Obiectivul specific 6 este abordarea integrata a bunelor practici prin organizarea a 3 serii de evenimente pentru grupul tinta la fiecare partener, care sa diversifice formele de pregatire pe teme orizontale, intarirea capacitatii de publicare stiintifica si dezvoltarea abilitatilor manageriale, inclusiv prin impementarea de instrumente software specifice.

 

Adresa de email:

Geamănu Marinela
(bursa postdoctorala)
267 autentificari
Iancu Eugenia
(bursa postdoctorala)
221 autentificari
Comanac Silvia Maria
(bursa doctorala)
210 autentificari
Bistricean Petruţ-Ionel
(bursa doctorala)
196 autentificari
Robu Delia-Elena
(bursa doctorala)
138 autentificari© 2014 SOCERT USV | Pagina veche